بنظر شما دفاع مهم تر است یا حمله ؟
(61.53%) 16
دفاع
(38.46%) 10
حمله

تعداد شرکت کنندگان : 26