بنظر شما دفاع مهم تر است یا حمله ؟
(63.63%) 14
دفاع
(36.36%) 8
حمله

تعداد شرکت کنندگان : 22