بنظر شما دفاع مهم تر است یا حمله ؟
(62.96%) 17
دفاع
(37.03%) 10
حمله

تعداد شرکت کنندگان : 27