بنظر شما دفاع مهم تر است یا حمله ؟
(60%) 15
دفاع
(40%) 10
حمله

تعداد شرکت کنندگان : 25